ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 
ประวัติโรงเรียน
 
       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี  เดิมชื่อโรงเรียนดอนคลังวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๘ หมู่ ๒ ต.ดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้นเปิดทำการสอนวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๑ โดยพระอธิการสมวงษ์ปฺญฺญตฺติกุลโลเจ้าอาวาสวัดดอนคลังกำนันแพทย์ประจำตำบลคณะกรรมการตำบลและผู้บริหารโรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ ๑๗๘ เป็นกลุ่มบุคคลที่สำคัญในการจัดหาที่ดินในการสร้างอาคารเรียนชั่วคราวประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการและนายอำเภอดำเนินสะดวกแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการจัดหาทุนซื้อที่ดินปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ ๒๗ ไร่ ๓ งาน ๓๕ ตารางวา เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
      ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๖ ดร.วีระศักดิ์ ปี่บัว ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ทำเรื่องขอสมัครเข้าเป็นเครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและได้รับคัดเลือกเข้าเป็นโรงเรียนเครือข่าย ลำดับที่ ๘ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๖ จึงเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง.มีนายเกียรติศักดิ์.คฤหบดีดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ตามมติที่ประชุมโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการในเวลาต่อมาเพื่อความสอดคล้องกับโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการทุกโรงเรียนที่มีชื่อจังหวัดต่อท้าย    
      ปัจจุบัน นายธีระเดช บัวล้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 
ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี จนถึงปัจจุบัน