คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายรังสรรค์ โฆสิตาภา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายทินกร เนื่องผาสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุญนันท์ กองทัพ
ตำแหน่ง : กรรมการ(ผู้แทนผู้ปกครอง)
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาคำพันธุ์ รณญฺชโย
ตำแหน่ง : กรรมการ(ผู้แทนศาสนา)
ชื่อ-นามสกุล : นายภาณุวัฒน์ ชูนิตย์
ตำแหน่ง : กรรมการ(ผู้แทนองค์กรชุมชน)
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐ์ มั่นนิ่ม
ตำแหน่ง : กรรมการ(ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัช วันดี
ตำแหน่ง : กรรมการ(ผู้แทนศิษย์เก่า)
ชื่อ-นามสกุล : นายนันทนัท ทรัพย์ประเสริฐ
ตำแหน่ง : กรมการ(ผู้แทนครู)
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระเดช บัวล้อม
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ