กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายโกศล แย้มกาญจนวัฒน์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสรัญญา สุทธิสุคนธ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0954969628
อีเมล์ : [email protected]