กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายนันทนัท ทรัพย์ประเสิรฐ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0970012401