ครูอัตราจ้าง

นางสาวระพีพรรณ บ้านโก๋
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นายอัศวพล แก้วจีน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นายณัฐชัย สุบรรณเกตุ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวอัญชนาภา อ่อนละมูล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5