วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

  วิสัยทัศน์

         โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี มุ่งมั่นจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีจิตสำนึกอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ครองตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ทันต่อความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)

 
ปรัชญา
ปรัชญาโรงเรียน
 
 "ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม"

 
เอกลักษณ์
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
 
 "สถานศึกษาพอเพียง"

 
อัตลักษณ์
อัตลักษณ์ของนักเรียน
 
 "อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ใฝ่เรียนรู้   อยู่อย่างพอเพียง"